นายคงเดช แก้วรากมุข

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 21/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089758XXXX
 • Facebook : Kongdeach Kaewrakmuk
 • Email : rakkaew1@gmail.om
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ร่องเบ้อวิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1885
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 092588
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : SBTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่