สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 16 26 1
ป.2 10 5 15 1
ป.3 9 10 19 1
ป.4 10 11 21 1
ป.5 6 12 18 1
ป.6 9 7 16 1
อ.2 7 9 16 1
อ.3 6 5 11 1
รวม 67 75 142 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 10 16 26 นางเตือนใจ ดิษยะกมล นางศรันยา ประใจ
ป.2/1 10 5 15 นางสาวดาราวลี อินไชย นางศรันยา ประใจ
ป.3/1 9 10 19 นางพิมลวรรณ ธนชัยพัฒน์ นางศรันยา ประใจ
ป.4/1 10 11 21 นางกัลยา สิทธิ์ประเสริฐ นายอภิวิชญ์ สมบุตร นางศรันยา ประใจ
ป.5/1 6 12 18 นางสาวฐิตินันท์ คำภิวรรณ์ นางสาวพรรณวิภา บุญญาทวี นางศรันยา ประใจ
ป.6/1 9 7 16 นายคงเดช แก้วรากมุข นายอภิชาติ แสนสิทธิ์ นางศรันยา ประใจ
อ.2/1 7 9 16 นางสาวกุลธิดา พระพล นางวิไลพร วังมูล นางศรันยา ประใจ
อ.3/1 6 5 11 นางสาวกุลธิดา พระพล นางวิไลพร วังมูล นางศรันยา ประใจ
รวม 67 75 142